A PAIXÓN DA TORMENTA

Pracer

Ve cara a onde o inspirado reiseñor
Arrinca vibracións coa súa canción,
Ata que todo o solitario e quieto val
Soe como unha sinfonía circular.

Senta nunha saínte da montaña
E mira o mundo ao teu ao redor;
Os outeiros e os fondelos,
O son das crebadas,
O afastado horizonte atado.

Logo mira o amplo ceo sobre a túa cabeza,
A inmóbil, profunda bóveda de azul,
O sol que arroxa os seus raios dourados,
As nubes como perlas de azur.

E mentres a túa mirada se pose nesta vasta escena
Os teus pensamentos certamente viaxarán lonxe,
Aínda que ignotos anos deberían atravesar entre
Os veloces e fugaces momentos do tempo.

Cara á idade onde a Terra era nova,
Cando os pais, grises e vellos,
Encomiaron ao seu Deus cunha canción,
Escoitando en silencio a súa misericordia.

Veralos coas súas barbas de neve,
Con roupas de amplas formas,
As súas vidas pacíficas, flotando xentilmente,
De cando en cando sentiron a paixón da tormenta.

Daquela un tranquilo, solemne pracer penetrará
No máis íntimo da túa mente;
Nesa delicada aura o teu espírito sentirá
Unha nova e silenciosa suavidade.


Pleasure

True pleasure breathes not city air, 
Nor in Art's temples dwells, 
In palaces and towers where 
The voice of Grandeur dwells.

No! Seek it where high Nature holds 
Her court 'mid stately groves, 
Where she her majesty unfolds, 
And in fresh beauty moves;

Where thousand birds of sweetest song, 
The wildly rushing storm 
And hundred streams which glide along, 
Her mighty concert form!

Go where the woods in beauty sleep 
Bathed in pale Luna's light, 
Or where among their branches sweep 
The hollow sounds of night.

Go where the warbling nightingale 
In gushes rich doth sing, 
Till all the lonely, quiet vale 
With melody doth ring.

Go, sit upon a mountain steep, 
And view the prospect round; 
The hills and vales, the valley's sweep, 
The far horizon bound.

Then view the wide sky overhead, 
The still, deep vault of blue, 
The sun which golden light doth shed, 
The clouds of pearly hue.

And as you gaze on this vast scene 
Your thoughts will journey far, 
Though hundred years should roll between 
On Time's swift-passing car.

To ages when the earth was yound, 
When patriarchs, grey and old, 
The praises of their god oft sung, 
And oft his mercies told.

You see them with their beards of snow, 
Their robes of ample form, 
Their lives whose peaceful, gentle flow, 
Felt seldom passion's storm.

Then a calm, solemn pleasure steals 
Into your inmost mind; 
A quiet aura your spirit feels, 
A softened stillness kind. 


Placer

Ve hacia donde el inspirado ruiseñor
Arranca vibraciones con su canción,
Hasta que todo el solitario y quieto valle
Suene como una sinfonía circular.

Ve, siéntate en una saliente de la montaña
Y mira el mundo a tu alrededor;
Las colinas y las hondonadas,
El sonido de las quebradas,
El lejano horizonte atado.

Luego mira el amplio cielo sobre tu cabeza,
La inmóvil, profunda bóveda de azul,
El sol que arroja sus rayos dorados,
Las nubes como perlas de azur.

Y mientras tu mirada se pose en esta vasta escena
Tus pensamientos ciertamente viajarán lejos,
Aunque ignotos años deberían atravesar entre
Los veloces y fugaces momentos del Tiempo.

Hacia la edad dónde la Tierra era joven,
Cuando los Padres, grises y viejos,
Alabaron a su Dios con una canción,
Escuchando en silencio su misericordia.

Los verás con sus barbas de nieve,
Con ropas de amplias formas,
Sus vidas pacíficas, flotando gentilmente,
Rara vez sintieron la pasión de la tormenta.

Luego un tranquilo, solemne placer penetrará
En lo más íntimo de tu mente;
En esa delicada aura tu espíritu sentirá
Una nueva y silenciosa suavidad.


Charlotte Brontë
Fotografías de © Mikhail Palinchak
Comentarios